ADDRESS

500 Cherry St.
Sacramento, CA 95661

PHONE

555-555-5555

ปราสาทบ้านปราสาท (ปราสาทห้วยทับทัน)

ปราสาทบ้านปราสาท (ปราสาทห้วยทับทัน หรือ ปราสาทบ้านโนนธาตุ) เป็นปราสาทขอมโบราณแห่งหนึ่ง ตั้งอยู่ภายในวัดปราสาทพนาราม ในท้องที่บ้านปราสาท ตำบลปราสาท อำเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ สันนิษฐานว่าสร้างขึ้นในราวพุทธศตวรรษที่ 16 เพื่อใช้เป็นที่ประดิษฐาน “เทพเจ้าตีมูรติ” ตามคติความเชื่อในศาสนาพราหมณ์ โบราณสถานแห่งนี้เป็นศิลปะร่วมแบบคลัง – ปาปวน ประกอบด้วยปรางค์อิฐจำนวน 3 องค์

ตั้งอยู่บนฐานศิลาแลงเดียวกัน เรียงตัวในแนวทิศเหนือ – ใต้ หันหน้าไปทางทิศตะวันออก รอบปราสาทมีกำแพงศิลาแลงล้อมทั้ง 4 ด้าน รวมถึงมีโคปุระอยู่ทางทิศใต้และทิศตะวันออก สำหรับปรางค์องค์กลาง หากลองสังเกตให้ดีจะพบว่ามีขนาดใหญ่กว่าปรางค์อีก 2 องค์ อยู่เล็กน้อย แต่ส่วนหลังคาเตี้ยกว่า ลักษณะของปรางค์เป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสย่อมุมไม้สิบสอง มีประตูทางเข้าด้านทิศตะวันออกเพียงด้านเดียว มีกรอบประตูหินทราย และมีทับหลังติดอยู่เป็นภาพบุคคลยืนอยู่เหนือหน้ากาล. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ thai.tourismthailand