ADDRESS

500 Cherry St.
Sacramento, CA 95661

PHONE

555-555-5555

Month: November 2018

บทบาทสำคัญในการปฏิเสธอวัยวะ

November 7, 2018
health news

บทบาทสำคัญในการปฏิเสธอวัยวะ นักวิจัยจาก Mount Sinai ได้พัฒนาวิธี immunotherapy แบบนาโนที่มีเป้าหมายโดยตรงไปยังเซลล์ที่มีเธนเนลโดยไม่ส่งผลต่อเซลล์ T และยับยั้งภูมิคุ้มกันที่ได้รับการฝึกฝน เมื่อการปลูกถ่ายเกิดขึ้น nano immunotherapy จะป้องกันไม่ให้เซลล์มะเร็งมีการใช้งานได้ทันที ที่ช่วยลดการกระตุ้นของเซลล์ T